Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností AS 2031 s.r.o., IČO: 041 04 765, se sídlem Sázavská 2031/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Pronajímatel“) a Nájemcem, souvisejících s nájmem VITAE LED světelného zdroje 3v1 (dále jen „Pronajatá věc 1“) a lampy E27 (dále jen „Pronajatá věc 2“; pojem „Pronajatá věc“ se pro účely těchto VOP vztahuje na Pronajatou věc 1 a Pronajatou věc 2 individuálně i společně v závislosti na rozsahu uzavřené nájemní smlouvy).
2. Ustanovení obsažená v těchto VOP komplexně upravují obsah a podmínky nájemního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem a jejich akceptací a odesláním závazné objednávky Nájemce uzavírá s Pronajímatelem nájemní smlouvu na nájem dle odst. 1.
3. Nájemce není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Nájemce není oprávněn přenechat Pronajatou věc nebo jakoukoli její část do podnájmu či k jakémukoli způsobu užití třetí osobě.
4. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení Pronajaté věci bez zbytečného odkladu.

NÁJEMNÉ

1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 1 ve výši 49,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
2. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 2 ve výši 45,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
3. První nájemné je odečteno za 30 dní od uhrazení kauce a následně ve stejný den každý měsíc.
4. Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání Pronajaté věci až do doby ukončení nájmu. Nájemce se zavazuje k automatické platbě z karty. Nájem je ukončen, pokud Nájemce vrátí Pronajatou věc Pronajímateli ve stavu popsaném v části „Doba nájmu“ těchto VOP, nebo oznámí písemnou formou Pronajímateli důvod, proč nemůže Pronajatou věc užívat. Pokud nemůže Nájemce užívat Pronajatou věc z důvodů, které nejsou na straně Pronajímatele, je povinen v případě poškození, zničení, ztráty anebo odcizení Pronajaté věci potvrdit do 3 pracovních dnů od obdržení škodní protokol, odsouhlasit a uhradit Pronajímateli způsobenou škodu, škodou se rozumí i ušlé nájemné do doby uvedení do provozu (opravy) Pronajaté věci či její nové pořízení.
5. Při prodlení Nájemce s placením nájemného je Pronajímatel oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy, a to 7 kalendářních dnů po upomínce Nájemci formou e-mailové zprávy či sms. Po doručení projevu vůle o odstoupení od nájemní smlouvy Nájemci ve formě e-mailové zprávy či sms, může Pronajímatel na úhradu nájemného, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci a jakýchkoliv dalších závazků Nájemce vůči Pronajímateli a případných dalších škod složenou kauci uplatnit. (vizte dále)

KAUCE
1. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 1 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 300,- Kč bez DPH.
2. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 2 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 500,- Kč bez DPH.
3. Nájemce zaplatí kauci po obdržení výzvy k platbě spolu s údaji k platbě.
4. Kauci je Pronajímatel oprávněn si ponechat na úhradu nájemného, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci a jakýchkoliv dalších závazků Nájemce vůči Pronajímateli a případných dalších škod (dále jen „Pohledávka“). Pronajímatel je povinen Nájemci rozdíl mezi Pohledávkou a zaplacenou kaucí vrátit, a to zpravidla při ukončení nájmu. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

NÁKLADY NA PŘEPRAVU
1. Nájemce zaplatí Pronajímateli náklady spojené s balením a s přepravou Pronajaté věci podle zvoleného způsobu přepravy a podle ceníku zvoleného přepravce.

PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Kontakt pro platební karty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

DOBA NÁJMU
1. Nájem je uzavírán na dobu neurčitou.
2. Doba nájmu počíná dnem, kdy Pronajatá věc byla podle nájemní smlouvy připravena k předání Nájemci nebo předána Nájemci v místě provozovny Pronajímatele, podle toho, co nastalo dříve, nebo dnem, kdy byly Pronajaté věci předány dopravci k přepravě.
3. Doba nájmu končí dnem, kdy Nájemce předá Pronajímateli Pronajaté věci ve stavu uvedeném v předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O vrácení Pronajaté věci bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol, v němž bude zaznamenán stav Pronajaté věci a jejího příslušenství při jejím vrácení.

REKLAMACE
1. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli poškození, ztrátu, nebo zničení Pronajaté věci nebo její části, k němuž došlo v rámci přepravy, a které Nájemce zjistil po převzetí Pronajaté věci od přepravce. Pronajímatel po oznámení a obdržení potvrzení zašle Nájemci náhradní Pronajatou věc na vlastní náklady.
2. V případě, že Pronajatá věc přestane být způsobilou k užívání bez zavinění ze strany Nájemce, Nájemce o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele. Pronajímatel po sepsání reklamačního protokolu zašle Nájemci náhradní Pronajatou věc na vlastní náklady.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky.
2. Tyto VOP obsahují úplné ujednání o nájemním vztahu a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v nájemní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto nájemního vztahu.

Lineární LED nepřímé svítidlo Spectrasol pro práci

Lineární LED svítidlo vytvoří krásné nepřímé a homogenní osvětlení místnosti jako jasná obloha v interiéru. Svítidlo se pokládá na skříně v ložnici, na horní skříňky v kuchyni anebo na knihovnu v pracovně a vysvítí místnost odrazem o strop jako nebe během dne. Světlo má spektrum s výrazně podpořenou azurovou složkou, která je nejvíc cirkadiánně aktivní a je odpovědná za ukotvení cirkadiánního rytmu, podporu bdělosti, pozornosti a kognitivního výkonu – proto je ideální pro práci a studium.

Svítidlo je ideální do pronájmu jako praktické a kvalitní řešení denního osvětlení. Nemusíte nic instalovat, svítidlo stačí zapojit do zásuvky a položit na skříň nebo jinou vyvýšenou plochu. Do zdroje světla tak není vidět a neoslňuje přímo oči – je vidět pouze dokonale jednolité jasné světlo bez stínů a odlesků, které je všude v místnosti.

Světlo má barvu neutrální bílá 4800 K s mimořádným podáním barev (CRI: 96) s bohatě zastoupenou červenou spektrální složkou, díky které věrně zobrazuje barvy jako denní sluneční světlo.

Svítidlo je dlouhé 180 cm a má asymetrický trojúhelníkový průřez. Pokládá se na delší stranu trojúhelníku o šířce jen 3,5 cm, aby bylo nakloněno směrem do místnosti. Je vyrobeno z anodizovaného hliníku a má čirý kryt. Transformátory jsou umístěné v ochranném pouzdře za lištou.

Více informací o světle, zdraví a biodynamickém osvětlení během dne, večera i noci najdete na www.svetelnahygiena.cz a na www.medricky.cz/navody

Zdroj:
8000 lm světelný tok, 75 W driver

Rozměry:
LED lišta v délce 180 cm s čirým difuzorem, 60 cm od této lišty je plastový box dlouhý 50 cm, ve kterém je umístěn driver pro LED, z této krabice je 5 m dlouhá bílá flexo šňůra s koncovkou do zásuvky

Lineární LED nepřímé svítidlo pro práci

Lineární LED svítidlo vytvoří krásné nepřímé a homogenní osvětlení místnosti jako jasná obloha v interiéru. Svítidlo se pokládá na skříně v ložnici, na horní skříňky v kuchyni anebo na knihovnu v pracovně a vysvítí místnost odrazem o strop jako nebe během dne. Světlo má spektrum s podpořenou azurovou složkou, která je nejvíc cirkadiánně aktivní a je odpovědná za ukotvení cirkadiánního rytmu, podporu bdělosti, pozornosti a kognitivního výkonu – proto je ideální pro práci a studium.

Svítidlo je ideální do pronájmu jako praktické a kvalitní řešení denního osvětlení. Nemusíte nic instalovat, svítidlo stačí zapojit do zásuvky a položit na skříň nebo jinou vyvýšenou plochu. Do zdroje světla tak není vidět a neoslňuje přímo oči – je vidět pouze dokonale jednolité jasné světlo bez stínů a odlesků, které je všude v místnosti.

Světlo má barvu neutrální bílá 4000 K s mimořádným podáním barev (CRI: 98, R9: 98) s bohatě zastoupenou červenou spektrální složkou, díky které věrně zobrazuje barvy jako denní sluneční světlo.

Svítidlo je dlouhé 180 cm a má asymetrický trojúhelníkový průřez. Pokládá se na delší stranu trojúhelníku o šířce jen 3,5 cm, aby bylo nakloněno směrem do místnosti. Je vyrobeno z anodizovaného hliníku a má čirý kryt. Transformátory jsou umístěné v ochranném pouzdře za lištou.

Hynek Medřický toto svítidlo doporučuje během dne jako imitaci jasné oblohy a sám ho používá na chatě, kde často pracuje na home office.

Více informací o světle, zdraví a biodynamickém osvětlení během dne, večera i noci najdete na www.svetelnahygiena.cz a na www.medricky.cz/navody

Zdroj:
9000 lm světelný tok, 75 W driver

Rozměry:
LED lišta v délce 180 cm s čirým difuzorem, 60 cm od této lišty je plastový box dlouhý 50 cm, ve kterém je umístěn driver pro LED, z této krabice je 5 m dlouhá bílá flexo šňůra s koncovkou do zásuvky