Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností AS 2031 s.r.o., IČO: 041 04 765, se sídlem Sázavská 2031/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Pronajímatel“) a Nájemcem, souvisejících s nájmem VITAE DEN LED světelného zdroje 3v1 (dále jen „Pronajatá věc 1“), lampy E27 (dále jen „Pronajatá věc 2“), VITAE EEN LED světelného zdroje 3v1 (dále jen „Pronajatá věc 3“), Lineárního LED nepřímého svítidla (dále jen „Pronajatá věc 4“), Lineárního LED nepřímého svítidla Spectrasol (dále jen „Pronajatá věc 5“) a Vitae Red Therapy infračerveného LED panelu (dále jen „Pronajatá věc 6“; pojem „Pronajatá věc“ se pro účely těchto VOP vztahuje na Pronajatou věc 1, Pronajatou věc 2, Pronajatou věc 3, Pronajatou věc 4, Pronajatou věc 5 a Pronajatou věc 6 individuálně i společně v závislosti na rozsahu uzavřené nájemní smlouvy).

2. Ustanovení obsažená v těchto VOP komplexně upravují obsah a podmínky nájemního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem a jejich akceptací a odesláním závazné objednávky Nájemce uzavírá s Pronajímatelem nájemní smlouvu na nájem dle odst. 1.
3. Nájemce není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Nájemce není oprávněn přenechat Pronajatou věc nebo jakoukoli její část do podnájmu či k jakémukoli způsobu užití třetí osobě.
4. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení Pronajaté věci bez zbytečného odkladu.

NÁJEMNÉ

1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 1 ve výši 65,- Kč za měsíc, nebo 55 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 1 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
2. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 2 ve výši 55,- Kč za měsíc, nebo 45 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 2 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
3. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 3 ve výši 65,- Kč za měsíc, nebo 55 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 3 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
4. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 4 ve výši 220,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
5. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 5 ve výši 440,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
6. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 6 ve výši 275,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
7. První nájemné je odečteno za 30 dní od uhrazení kauce a následně ve stejný den každý měsíc.
8. Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání Pronajaté věci až do doby ukončení nájmu. Nájemce se zavazuje k automatické platbě z karty. Nájem je ukončen, pokud Nájemce vrátí Pronajatou věc Pronajímateli ve stavu popsaném v části „Doba nájmu“ těchto VOP, nebo oznámí písemnou formou Pronajímateli důvod, proč nemůže Pronajatou věc užívat. Pokud nemůže Nájemce užívat Pronajatou věc z důvodů, které nejsou na straně Pronajímatele, je povinen v případě poškození, zničení, ztráty anebo odcizení Pronajaté věci potvrdit do 3 pracovních dnů od obdržení škodní protokol, odsouhlasit a uhradit Pronajímateli způsobenou škodu, škodou se rozumí i ušlé nájemné do doby uvedení do provozu (opravy) Pronajaté věci či její nové pořízení.
9. Při prodlení Nájemce s placením nájemného je Pronajímatel oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy, a to 7 kalendářních dnů po upomínce Nájemci formou e-mailové zprávy či sms. Po doručení projevu vůle o odstoupení od nájemní smlouvy Nájemci ve formě e-mailové zprávy či sms, může Pronajímatel na úhradu nájemného, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci a jakýchkoliv dalších závazků Nájemce vůči Pronajímateli a případných dalších škod složenou kauci uplatnit. (vizte dále)

KAUCE
1. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 1 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 300,- Kč bez DPH.
2. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 2 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 500,- Kč bez DPH.
3. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 3 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 300,- Kč bez DPH.
4. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 4 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 2200,- Kč bez DPH.
5. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 5 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 4400,- Kč bez DPH.
6. Nájemce zaplatí po uzavření nájemní smlouvy k Pronajaté věci 6 Pronajímateli kauci (peněžitou jistotu) ve výši 2500,- Kč bez DPH.
7. Nájemce zaplatí kauci po obdržení výzvy k platbě spolu s údaji k platbě.
8. Kauci je Pronajímatel oprávněn si ponechat na úhradu nájemného, doplacení nájemného v případech, kdy Nájemce vrátí pronajatou věc 1, 2 nebo 3, sjednanou na pronájem na minimálně 12 měsíců, dříve než za tuto sjednanou dobu, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci a jakýchkoliv dalších závazků Nájemce vůči Pronajímateli a případných dalších škod (dále jen „Pohledávka“). Pronajímatel je povinen Nájemci rozdíl mezi Pohledávkou a zaplacenou kaucí vrátit, a to zpravidla při ukončení nájmu. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

NÁKLADY NA PŘEPRAVU
1. Nájemce zaplatí Pronajímateli náklady spojené s balením a s přepravou Pronajaté věci podle zvoleného způsobu přepravy a podle ceníku zvoleného přepravce.

PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Kontakt pro platební karty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

DOBA NÁJMU
1. Nájem je uzavírán na dobu neurčitou nebo v případě Pronajaté věci 1, 2 nebo 3 i na dobu minimálně 12 měsíců, při zvolení této varianty nájemcem za výše uvedených podmínek.
2. Doba nájmu počíná dnem, kdy Pronajatá věc byla podle nájemní smlouvy připravena k předání Nájemci nebo předána Nájemci v místě provozovny Pronajímatele, podle toho, co nastalo dříve, nebo dnem, kdy byly Pronajaté věci předány dopravci k přepravě.
3. Doba nájmu končí dnem, kdy Nájemce předá Pronajímateli Pronajaté věci ve stavu uvedeném v předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O vrácení Pronajaté věci bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol, v němž bude zaznamenán stav Pronajaté věci a jejího příslušenství při jejím vrácení.

REKLAMACE
1. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli poškození, ztrátu, nebo zničení Pronajaté věci nebo její části, k němuž došlo v rámci přepravy, a které Nájemce zjistil po převzetí Pronajaté věci od přepravce. Pronajímatel po oznámení a obdržení potvrzení zašle Nájemci náhradní Pronajatou věc na vlastní náklady.
2. V případě, že Pronajatá věc přestane být způsobilou k užívání bez zavinění ze strany Nájemce, Nájemce o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele. Pronajímatel po sepsání reklamačního protokolu zašle Nájemci náhradní Pronajatou věc na vlastní náklady.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky.
2. Tyto VOP obsahují úplné ujednání o nájemním vztahu a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v nájemní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto nájemního vztahu.

Vitae ENN

Nová verze biodynamické žárovky Vitae ENN (evening–night–night, tedy večer–noc–noc) disponuje třemi kroky, stejně jako žárovky Vitae DEN (day–evening–night) a Vitae EEN (evening–evening–night). První krok Vitae ENN je totožný s prvním krokem žárovky Vitae DEN i EEN, druhý krok je teple žlutý s rozšířeným inovativním spektrem a třetí medový krok někteří z vás znají již z Vitae EEN. Vitae ENN je vhodná i dle svého názvu na večerní relaxaci, přípravu na spánek a případně i na noc (kojení, návštěva toalety…).

  1. Oranžový krok bez modré a zelené (1200 K), jak ji znáte ze základní Vitae DEN. Barevně je jako doutnající oheň, jako když hoří dřevo. Používá se 90 min před spánkem (hygiena v koupelně, čtení v ložnici atp.) a v průběhu noci v případě vzbuzení, protože nedesynchronizuje cirkadiánní rytmus a nepotlačuje tvorbu melatoninu, hormonu tmy.
  2. NOVÝ žlutý krok (1800 K) bez modré, s minimem azurové a zelené s rozšířeným spektrem, po tzv. deep red oblast vlnových délek, která má podle dostupných vědeckých studií pozitivní účinky na ochranu sítnice oka.
  3. Medový krok (2000 K) s minimem modré a zelené, barevně připomíná hřejivý oheň svíčky. Doma vytvoří krásnou atmosféru teplého světla, ideální na relaxaci večer předtím, než budete 90 min před spánkem používat první oranžový krok.

Funguje s běžným závitem E27.
Žárovky Vitae nemají podprahové blikání, na které jsou někteří jedinci citliví, díky tomu si vaše oči lépe odpočinou.

Ovládání:
Žárovka se přepíná obyčejným vypínačem (na kabelu lampy či ve zdi).
Při rozsvícení po dobu delší než 11 sekund od minulého zapnutí se VŽDY rozsvítí oranžové světlo, zcela bez modré a zelené spektrální složky, a tedy bezpečné během přípravy organismu na spánek (90 minut před spaním), během noci a před východem slunce.
Při vypnutí a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí žluté světlo bez vyzařování v modré oblasti a s výrazně sníženým podílem azurové a zelené složky, vhodné do obývacího pokoje či k jídelnímu stolu nebo i na čtení před spaním, doporučujeme však na posledních 30­–45 minut přepnout do 1. oranžového kroku, které neobsahuje ani azurovou a ani zelenou.
Při vypnutí žlutého světla a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí medové světlo se sníženým podílem modré složky, vhodné na večerní relaxaci.
Žárovka je primárně určená do lokálních lamp na čtení v posteli, na stůl či ke křeslu na čtení., nikoliv jako hlavní

  1. krok – režim NOC 1,4 W, oranžová (1200 K)
  2. krok – režim NOC 3,1 W, 1800 K, CRI 95
  3. krok – režim VEČER 4,1 W, 2000 K, CRI 96

Rozměry: délka 12 cm, průměr 7 cm

Designer: Hynek Medřický

Výrobce: AS 2031, Sázavská 32, Praha 2, Česká republika

Lineární LED nepřímé svítidlo pro práci

Lineární LED svítidlo vytvoří krásné nepřímé a homogenní osvětlení místnosti jako jasná obloha v interiéru. Svítidlo se pokládá na skříně v ložnici, na horní skříňky v kuchyni anebo na knihovnu v pracovně a vysvítí místnost odrazem o strop jako nebe během dne. Světlo má spektrum s podpořenou azurovou složkou, která je nejvíc cirkadiánně aktivní a je odpovědná za ukotvení cirkadiánního rytmu, podporu bdělosti, pozornosti a kognitivního výkonu – proto je ideální pro práci a studium.

Svítidlo je ideální do pronájmu jako praktické a kvalitní řešení denního osvětlení. Nemusíte nic instalovat, svítidlo stačí zapojit do zásuvky a položit na skříň nebo jinou vyvýšenou plochu. Do zdroje světla tak není vidět a neoslňuje přímo oči – je vidět pouze dokonale jednolité jasné světlo bez stínů a odlesků, které je všude v místnosti.

Světlo má barvu neutrální bílá 4000 K s mimořádným podáním barev (CRI: 98, R9: 98) s bohatě zastoupenou červenou spektrální složkou, díky které věrně zobrazuje barvy jako denní sluneční světlo.

Svítidlo je dlouhé 180 cm a má asymetrický trojúhelníkový průřez. Pokládá se na delší stranu trojúhelníku o šířce jen 3,5 cm, aby bylo nakloněno směrem do místnosti. Je vyrobeno z anodizovaného hliníku a má čirý kryt. Transformátory jsou umístěné v ochranném pouzdře za lištou.

Hynek Medřický toto svítidlo doporučuje během dne jako imitaci jasné oblohy a sám ho používá na chatě, kde často pracuje na home office.

Více informací o světle, zdraví a biodynamickém osvětlení během dne, večera i noci najdete na www.svetelnahygiena.cz a na www.medricky.cz/navody

Zdroj:
9000 lm světelný tok, 75 W driver

Rozměry:
LED lišta v délce 180 cm s čirým difuzorem, 60 cm od této lišty je plastový box dlouhý 50 cm, ve kterém je umístěn driver pro LED, z této krabice je 5 m dlouhá bílá flexo šňůra s koncovkou do zásuvky

Popis produktu

Světlo je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho života a má pro nás nezastupitelnou roli v každodenním fungování. Specifické vlnové délky lze využít v tzv. fototerapii. Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem, neboli fotobiomodulace (PBM nebo také LLLT), je moderní metodou pro maximalizaci energie, regenerace a řadu dalšího. Fotobiomodulace je založena na principu absorpce fotonů molekulami v našem těle, které následně spouští kaskádu biochemických reakcí, které jsou v organismu důležité pro řadu biologických procesů. Jedná se tak o neinvazivní terapii fungující na principu stimulace vlastních mechanismů těla, a to na buněčné úrovni – počínaje v našich mitochondriích.

Pro ověření účinku tohoto červeného a blízkého infračerveného světla jsme včele s Hynkem Medřickým zanalyzovali více než 30 studií (k dispozici na toto téma jich máme přes 7000). Výsledkem je kombinace několika specifických vlnových délek pro dosažení maximálních účinků. Můžeme deklarovat, že náš produkt se svou technologií řadí na špičku toho, co je na našem i zahraničním trhu dostupné.
LED panel je pro svou kompaktnost a přenosnost vhodný nejen na doma, ale i na cesty, k čemuž vám poslouží praktické odolné pouzdro pro přenášení. Stačí mít nabitou baterii, nasazené ochranné brýle (nemělo by docházet k přímému pohledu do zdroje záření) a můžete se začít osvěcovat. Díky jednoduchému intuitivnímu ovládání zvládne použití každý.
Pro nejlepší účinky doporučujeme expozici ve vzdálenosti 10 cm od těla po dobu 10 min na 1 oblast na denní bázi po dobu 3 měsíců. Následně je vhodné na čas (cca 1 měsíc) terapii přerušit.

Kontraindikace:
Terapie není určena pro osoby s rakovinou, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem a epilepsií.
Vyvarujte se přímému pohledu do zdroje záření.

Technické parametry:
- světelný zdroj LED v rozsahu od 650 do 850 nm
- 15 x 9,5 x 2,8 cm, 428 g
- 12 x 5 W
- 5 V / 2 A
- 10 000 mAh
- pulzní technologie
- regulace intenzity
- časovač

Součástí balení:
- pouzdro pro přenášení
- ochranné brýle
- napájecí kabel
- látkový obal na panel

Návod:
VITAE MICRO THERAPY - navod

Vitae 3v1 EEN

Nová verze Vitae EEN (evening–evening–night, tedy večer–večer–noc) nemá jasný bílý krok na práci ve dne, ale nový medový krok , něco mezi teple bílou a originální Vitae noční oranžovou. Tím je verze Vitae EEN ideální na podvečerní, večerní a noční čas :-) vodní oranžový a nový medový krok jsou ideální pod úrovní očí, vytvoříte tak relaxační světlo, tzv. bazénky světla (pools of light), podobně jako oheň nebo svíčky blíž u země.
  1. krok: noční a předspánková oranžová bez modré a zelené (1200 K), tak jak ji znáte ze základní den–večer–noc Vitae. Barevně je jako doutnající oheň , když hoří dřevo. Používá se 90 min před spánkem (hygiena v koupelně, čtení v ložnici atp.) a v průběhu noci v případě vzbuzení, protože nedesynchronizuje cirkadiánní rytmus a nepotlačuje tvorbu melatoninu, hormonu tmy.
  2. krok: nový medový krok (2000 K) s minimem modré a zelené, barevně připomíná hřejivý oheň svíčky ️. Doma vytvoří krásnou atmosféru teplého světla, ideální na relaxaci večer předtím, než budete 90 min před spánkem používat první oranžový krok.
  3. krok:  teple bílá (2700 K), tak jak ji znáte ze základní den–večer–noc Vitae (kde je krokem druhým), používá se podvečer po práci, kdy přecházíte z bílého pracovního světla na světlo teplejší.

Funguje s běžným závitem E27.
Je flicker free, tzn., že nebliká. Díky tomu si vaše oči lépe odpočinou.

Ovládání:
Žárovka se přepíná obyčejným vypínačem (na kabelu lampy či ve zdi).
Při rozsvícení po době delší než 11 sekund od minulého zapnutí se VŽDY rozsvítí oranžové světlo, zcela bez modré a zelené spektrální složky a tedy bezpečné během přípravy organismu na spánek (90 minut před spaním), během noci a před východem slunce.
Při vypnutí a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí medové světlo s výrazně sníženým podílem modré složky, vhodné na večerní relaxaci.
Při vypnutí velmi teple bílého světla a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí teple bílé světlo se sníženým podílem modré složky, vhodné na večerní relaxaci.

Žárovka je primárně určená do lokálních lamp na čtení v posteli, na stůl či ke křeslu na čtení.

1. krok - režim NOC 1,4 W, oranžová (1200 K)
2. krok - režim VEČER 4,2 W, 2000 K, CRI 96
3. krok - režim VEČER 4,9 W, 2700 K, CRI 98

Rozměry: délka 12 cm, průměr 7 cm

Designer: Hynek Medřický

Výrobce: AS 2031, Sázavská 32, Praha 2, Česká republika

Lineární LED nepřímé svítidlo Spectrasol pro práci

Lineární LED svítidlo vytvoří krásné nepřímé a homogenní osvětlení místnosti jako jasná obloha v interiéru. Svítidlo se pokládá na skříně v ložnici, na horní skříňky v kuchyni anebo na knihovnu v pracovně a vysvítí místnost odrazem o strop jako nebe během dne. Světlo má spektrum s výrazně podpořenou azurovou složkou, která je nejvíc cirkadiánně aktivní a je odpovědná za ukotvení cirkadiánního rytmu, podporu bdělosti, pozornosti a kognitivního výkonu – proto je ideální pro práci a studium.

Svítidlo je ideální do pronájmu jako praktické a kvalitní řešení denního osvětlení. Nemusíte nic instalovat, svítidlo stačí zapojit do zásuvky a položit na skříň nebo jinou vyvýšenou plochu. Do zdroje světla tak není vidět a neoslňuje přímo oči – je vidět pouze dokonale jednolité jasné světlo bez stínů a odlesků, které je všude v místnosti.

Světlo má barvu neutrální bílá 4800 K s mimořádným podáním barev (CRI: 96) s bohatě zastoupenou červenou spektrální složkou, díky které věrně zobrazuje barvy jako denní sluneční světlo.

Svítidlo je dlouhé 180 cm a má asymetrický trojúhelníkový průřez. Pokládá se na delší stranu trojúhelníku o šířce jen 3,5 cm, aby bylo nakloněno směrem do místnosti. Je vyrobeno z anodizovaného hliníku a má čirý kryt. Transformátory jsou umístěné v ochranném pouzdře za lištou.

Více informací o světle, zdraví a biodynamickém osvětlení během dne, večera i noci najdete na www.svetelnahygiena.cz a na www.medricky.cz/navody

Zdroj:
8000 lm světelný tok, 75 W driver

Rozměry:
LED lišta v délce 180 cm s čirým difuzorem, 60 cm od této lišty je plastový box dlouhý 50 cm, ve kterém je umístěn driver pro LED, z této krabice je 5 m dlouhá bílá flexo šňůra s koncovkou do zásuvky